Občni zbor Društva mediatorjev Slovenije 2019 - Volilni koledar

Volilni občni zbor bo v torek, 12. marca 2019 ob 16.00

Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, 2. nadstropje, konferenčna dvorana

Volilni koledar

V skladu s Sklepom o izvedbi volitev članov v organe Društva mediatorjev Slovenije z dne 17.01.2019 je volilni koledar sledeč:

Volitve v organe Društva se razpišejo 14.02.2019.

Volijo se:

- predsednik DMS

- podpredsednik DMS

- 5 članov upravnega odbora DMS

- 3 člani nadzornega odbora DMS

- 4 člani etične komisije DMS

Vlaganje kandidatur teče od 14.02. do 21.02.2019. Kandidature se pošljejo s priporočeno pošto v zaprti kuverti, na kateri mora biti jasno označeno »kandidatura- ne odpiraj« na naslov:

Društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Kandidatura mora biti vložena v skladu s Sklepom o izvedbi volitev članov  organov Društva mediatorjev Slovenije in volilnem koledarju.

Volilna komisija:

ALenka Klemenčič kot predsednica,

Bojana Potočan in Barbara Šega kot članici

Komisija prične z odpiranje prispelih kandidatur 25.02.2019 in objavi popolne kandidature do 27.02.2019