DMS spada med najbolj izkušene izvajalce osnovnih izobraževanj  za mediatorje, saj jih izvajamo že od leta od leta 2006 in smo izobrazili preko 700 mediatorjev. Izobraževanja izvajamo s ciljem, da bi se mediacija izvajala in razvijala strokovno ustrezno in učinkovito. Izobraževanja vodijo izkušeni in znani slovenski trenerji, ki so v postopkih ARS  že od začetka in gostujejo tudi v tujini. Le izkušen mediator lahko pojasni, zakaj in katere vaje so najboljše za pridobivanje veščin in tehnik mediatorja. Na osnovnem izobraževanju DMS predavajo: mag. Nina Betetto, prof. dr. Janez Novak, mag. Gordana Ristin, Franci Bratkovič, Maša Kociper, Rudi Tavčar, Mag. Zoran Hajtnik, doc. dr. Maja Ovčak Kos in Alenka Klemenčič, mag. Valerija Jelen Kosi in dr. Martina Šetinc Tekavc.

Mag. Nina Betetto

Nina Betetto je bila v letu 1989 po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala, izvoljena za sodnico. Od leta 2006 je vrhovna sodnica na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča. Je avtorica oziroma soavtorica številnih člankov in knjig s področja civilnega prava in alternativnega reševanja sporov v Sloveniji in tujini. Med drugim je bila članica ekspertne skupine Sveta Evrope, ki v letih 2007-2009 pripravila smernice za boljšo implementacijo mediacije v civilnih, gospodarskih, upravnih in kazenskih zadevah. V  letu 2018 je skupina, potem ko je ponovno začela z delom, pripravila obsežen sklop orodij (Mediation toolkit) za boljšo implementacijo smernic s področja mediacije. Betettova  je bila ključni ekspert v projektu PHARE »Krepitev mediacije kot alternativa sodnemu reševanju sporov« v Republiki Hrvaški. V želji, da se izoblikuje prepričanje, da je mirno reševanje sporov vrednota, je pomembno prispevala k uveljavitvi sodišču pridružene mediacije v Sloveniji. Od leta 2005, ko je postala trener za izobraževanje mediatorjev, je kot trener oziroma predavatelj delovala v Sloveniji in tujini (Hrvaška, Makedonija, BiH, Ukrajina, Belgija, Litva, Romunija, Italija, Bolgarija in Turčija). Kot mediatorka sodeluje v programih sodišču pridružene mediacije pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in na Višjem sodišču v Ljubljani.

Prof. dr. Janez Novak

Janez Novak je univerzitetni diplomirani pravnik, redni profesor delovnega prava  in socialne varnosti, je upokojeni vrhovni sodnik, svetnik. Magistriral in doktoriral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Več kot 41 let je bil sodnik na vseh sodnih stopnjah. Sodil je predvsem v delovnih in socialnih, pa tudi civilnih sporih. Na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije je bil 17 let vodja Delovno-socialnega oddelka. Mediator je od leta 2009. Mediacije opravlja na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani in na Višjem delovnem in socialnem sodišču, v povprečju s 70 odstotno uspešnostjo.

Njegova trenutna (1.12.2016) strokovna bibliografija s področja znanstveno raziskovalnega in pedagoškega dela obsega 533 enot (v Cobissu 427 enot). Njegove strokovne knjige (7 kot samostojen avtor, 26 kot soavtor), monografije, skripta (skupaj 12), razprave, članki, poročila, recenzije in prispevki s kongresov, simpozijev in seminarjev so bili objavljeni v domovini in tujini (v angleškem in nemškem jeziku). Je (so)avtor vrste strokovnih del s področja mirnega reševanja sporov, od tega desetih člankov o mediaciji. Aktivno je sodeloval na številnih strokovnih srečanjih v domovini in tujini. Strokovno se je izpopolnjeval na sodiščih v Avstriji, na Irskem in v Nemčiji.

Mag. Gordana Ristin

Višja sodnica svetnica, Vodja Oddelka za ARS pri Višjem sodišču v Ljubljani. Mediatorka od 2001. leta.  Osnovno izobraževanje za mediatorje v Bostonu, ZDA 2001. Nadaljevalno izobraževanje za mediacijo v družinskih sporih, za mediacijo v gospodarskih sporih, izobraževanje za trenerje  Phare programu v Ljubljani in v Bristolu (ADR Group). V letih 2000-2006 opravila izobraževanje za svetovalko po psihoterapevtski metodi transakcijske analize. Od 2001 do sedaj aktivno mediira v programih sodišč.  V letu 2008 sodelovala v uspešni okolje varstveni mediaciji Tenetiše. Članica upravnih odborov v EMNI in članica GEMME. Od 2006 do 2011 prva predsednica Društva mediatorjev Slovenije, sedaj častna predsednica. Predsednica strokovnega sveta EMNI Conference Bratislava 2013 in prejela nagrado EMNI za strokovnost. Leta 2010 in 2014 predavala na ABA ADR Conference v ZDA.  Avtorica številnih strokovnih člankov o mediaciji, zavarovalnem pravu in urednica in soavtorica knjige: Mediacija v teoriji in praksi (Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana, 2011) in Komentar zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (SZZ, Ljubljana, 2006). Magistrirala na PF v Ljubljani z nalogo: Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih. Predava o ARS na Evropski pravni fakulteti V Ljubljani.

Franci Bratkovič

Franci Bratkovič celotno poklicno pot deluje v gospodarstvu, kjer je pridobil številne izkušnje iz vodenja majhnih, kakor tudi velikih družb. Delovanje v različnih podjetjih in na različnih področjih je zelo dobra popotnica za delo mediatorja. Je aktiven član Združenja delodajalcev Slovenije in Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Mediator je od leta 2004, ko je sodeloval v projektu uvajanja mediacij v zavarovalništvo. Deluje samostojno ali v paru z drugimi mediatorji. Do danes je vodil ali sodeloval v več sto mediacijah. Kot ekonomist in inženir drugače pristopa k mediacijam, kar skupaj z bogatimi izkušnjami pomembno prispeva k uspešnemu reševanju sporov. Vesel je vseh uspešno rešenih primerov, hkrati pa se zaveda, da mediacija ni čarobna palica, ki bi lahko rešila vse spore. Verjame, da je mediacija arhitektura in ne arheologija. Je ustanovni član Društva mediatorjev Slovenije. Svoje znanje nenehno dopolnjuje z izobraževanji doma in v tujini.

Maša Kociper

Maša Kociper, rojena 17. julija 1972 v Mariboru, je po izobrazbi diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom. Živi v Ljubljani, je vezana in mati dveh otrok. Po zaključeni Pravni fakulteti v Ljubljani je bila od leta 1996 do leta 1999 zaposlena kot svetovalka na Državnem zboru Republike Slovenije, nato do leta 2002 kot vodja projektov v agenciji Pristop. Od leta 2002 do konca leta 2011 je bila zaposlena na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer je vodila Službo za alternativno reševanje sporov, do leta 2006 pa sočasno tudi Službo za odnose z javnostmi. Med letoma 2011 in 2014 je opravljala funkcijo poslanke Državnega zbora.

Kot vodja službe za alternativno reševanje sporov je v sodelovanju s takratnim predsednikom sodišča Alešem Zalarjem sodelovala pri vzpostavitvi prvega mediacijskega programa v Sloveniji. Znotraj sodišču pridruženega programa je kot vodja koordinirala delo 80 mediatorjev, ki so v določenem obdobju opravili tudi po 100 mediacijskih srečanj tedensko.

Tudi sama je ves čas delala kot mediatorka, predavateljica in trenerka novih mediatorjev. Osnovno mediatorsko izobrazbo je pridobila leta 2002 na Superior Court of Washington D.C., kjer je opravila 14 dnevno izobraževanje za mediatorje v družinskih zadevah. Leta 2003 je v Londonu v organizaciji podjetja ADR Group opravila še enotedensko izobraževanje za mediatorje v gospodarskih zadevah. Leta 2004 je v okviru izobraževalnih programov sodišča zaključila še osnovno izobraževanje za mediatorja po tem programu, nato pa še nadaljevalna izobraževanja v pravdnih, gospodarskih in družinskih zadevah. Certifikat za trenerja mediatorjev (Train the trainers) je v okviru izobraževanja, ki ga je izvajalo nizozemsko podjetje Center for International Legal Cooperation (CILC), pridobila leta 2005.  V naslednjih letih je opravila še številna izobraževanja na temo psihologije, upravljanja in dinamike konfliktov ter (psiholoških in komunikacijskih) metod in tehnik za reševanje konfliktov.

Kot trenerka (in predavateljica) je samostojno izvajala ali sodelovala pri številnih izobraževanjih (in predavanjih) za mediatorje in ostale zainteresirane javnosti (odvetnike, sodnike..) v Sloveniji (sodišče, DMS, ZZZS) in tujini. Leta 2004 je opravila 14 dnevno prakso v enem vodilnih mediatorskih podjetij v Veliki Britaniji - ADR Group, leta 2005 pa več večdnevnih delovnih obiskov na sodiščih, ki izvajajo mediacije na Nizozemskem. Leta 2009 je aktivno sodelovala pri pripravi slovenske zakonodaje na področju mediacije in je v okviru delovne skupine Ministrstva za pravosodje soavtorica pravilnikov in navodil za opravljanje mediacijskih postopkov.

Od leta 2006 do konca leta 2014 je bila mestna svetnica v Mestni občini Ljubljana od leta 2011 do  avgusta 2014 pa tudi poslanka Državnega zbora Republike Slovenije. Po končanem mandatu 2.8.2014 je nadaljevala svojo zaposlitev na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Rudi Tavčar

Diplomirani psiholog, MBA – magister managementa, Imago partnerski terapevt. Aktiven mediator na več sodiščih in v lastnem Zavodu Mirabi. Je ustanovni član Društva mediatorjev Slovenije. Od ustanovitve je bil dva mandata podpredsednik ter je v društvu skrbel za organizacijo izobraževanj. Je ustanovni član Društva za Imago terapijo Slovenije. Poslovno kombinira bogate managerske in podjetniške izkušnje svojih prejšnjih zaposlitev (Gorenjski tisk, GZS, Gral Marketing…) s terapevtskim znanjem. Aktiven je pri vodenju izobraževanj s področja mediacij, poslovnih pogajanj, komuniciranja, reševanja konfliktov v skupinah, upravljanja s spremembami, gradnji učinkovitih skupin, uravnavanja poslovnega in zasebnega življenja... Z Gordano Ristin sta vodila train the trainers program za izobraževanje trenerjev za mediatorje. V letu 2007 je 2008 sodeloval v prvi in uspešni okolje varstveni mediaciji Tenetiše. Za založbo Planet GV je napisal knjigo Psihologija pogajanj – Kako doseči kar želite in obenem ohraniti odnos (oktober 2007, april 2010, maj 2013). Je soavtor priročnika za mediatorje Mediacija v teoriji in praksi (DMS, 2011) in  Učbenika za kolektivna pogajanja (GZS 2014).

Mag. Zoran Hajtnik

Zoran Hajtnik deluje v odvetništvu od zaključka fakultete leta 1993. Leta 2004 je postal mediator in kasneje tudi trener mediatorjev. Uvrščen je na listo mediatorjev pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2012 na FDV magistriral z raziskovalno nalogo na področju mediacij. Je aktiven mediator in redno predava o konfliktih in mediacijah ter je tudi habilitirani visokošolski učitelj na tem področju. Občasno publicira, je soavtor in urednik velikega priročnika Mediacija v teoriji in praksi. Aktiven član Društva mediatorjev Slovenije.

Doc. dr. Maja Ovčak Kos

Dr. Maja Ovčak Kos je diplomirala (2003), magistrirala (2008) in doktorirala (2013) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je docentka za področje civilnega in gospodarskega prava, zaposlena na Univerzi v Novi Gorici in na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije. Je odvetnica, specialistka za civilno in gospodarsko pravo. Pred tem je bila zaposlena na Vrhovnem sodišču RS. V letu 2006 je cum laude opravila pravniški državni izpit. Je avtorica oz. soavtorica dveh monografij ter več znanstvenih in strokovnih prispevkov ter redna predavateljica na pravnih izobraževanjih s področja civilnega prava, prava intelektualne lastnine ter alternativnega reševanja sporov. Z navedenih pravnih področij se je usposabljala in izobraževala tudi v tujini. Med drugim je bila tudi predsednica Poravnalnega sveta za izume v delovnem razmerju pri Uradu za intelektualno lastnino RS. Kot mediatorka  od leta 2007 sodeluje v  programih sodišču pridružene mediacije, zlasti pri Okrajnem sodišču v Ljubljani in na Višjem sodišču v Ljubljani, kot trenerka za izobraževanje mediatorjev pa redno sodeluje pri osnovnih in nadaljevanjih izobraževanjih mediatorjev. Bogate izkušnje ima tudi z vzpostavljenem mediacijskih centrov.

Alenka Klemenčič

Alenka Klemenčič je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala leta 1991, pravniški državni izpit pa je opravila leta 1993. Večino poklicne poti deluje v sodstvu, sprva kot strokovna sodelavka na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Po izvolitvi v sodniško funkcijo v letu 2000 je sodila v kazenskih in civilnih zadevah na Okrajnem sodišču v Ljubljani, od leta 2008 pa sodi v družinskih zadevah na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Z mediacijami se ukvarja od leta 2007. Kot trenerka za izobraževanje mediatorjev sodeluje na izobraževanjih pri Društvu mediatorjev Slovenije. Je soavtorica priročnika Mediacija v teoriji in praksi, sodeluje pa tudi pri pripravi pravnih podlag za mediacijske centre. Kot gostujoča predavateljica na povabilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani predava študentom drugega letnika pri predmetu Družinsko pravo na temo posebnosti mediacij v družinskih zadevah.

Mag. Valerija Jelen Kosi

je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1997, leta 1999 je opravila Pravniški državni izpit in leta 2000 magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Sodnica je od leta 2004. V času 2007 do 2011 je bila direktorica Okrajnega sodišča v Ljubljani in v  času od 2011 do 2014 je bila kot dodeljena višja sodnica direktorica Centra za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje, kjer se je med drugim ukvarjala z izvedbo začetnih in nadaljevalnih usposabljanj za mediatorje. Od junija 2014 dalje sodi na Višjem sodišču v Ljubljani na področju gospodarskih in insolvenčnih sporov. istočasno je od leta 2016 dodeljena na Vrhovno sodišče kot vodja dveh projektih skupin Projekta Izboljšanje kakovosti sodstva, ki je oktobra 2019 prejel bienalno nagrado Kristalna tehtnica, ki jo skupaj podeljujeta Svet Evrope in Evropska komisija za najbolj uspešne projekte med 47 članicami Sveta Evrope. Vse od leta 2002 je aktivna na področju mediacij kot mediatorka, trenerka in članica Sveta za alternativno reševanje sporov pri Ministrstvu za pravosodje RS. Leta 2002 je bila na študijskem obisku v ZDA na Superior Court of Washington D.C. Kot trenerka in mediatorka sodeluje pri osnovnih in nadaljevalnih usposabljanjih mediatorjev. Objavila je prispevke na temo mediacij v strokovnih revijah: Pravni praksi ter Podjetje in delo ter je soavtorica knjige „Mediacije v teoriji in praksi“. Vpisana je na listo mediatorjev pri Okrajnem in Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer tudi izvaja mediacije.