Objavljeno v reviji Odvetnik (Revija Odvetniške zbornice Slovenije / Leto XXIII, št. 3 (101) – jesen 2021 / ISSN 1408-9440)

 

Društvo mediatorjev Slovenije (DMS) letos obeležuje 15 let svojega delovanja na področju promocije in razvoja mediacije ter izobraževanja bodočih mediatorjev. S tem namenom je DMS organiziralo dvodnevno spletno konferenco z naslovom MEDIACIJA DANES na kateri so sodelovali mnogi tuji in domači priznani strokovnjaki. Podeljena so bila priznanja, ki so jih dobitniki prejeli za svoje delo pri promociji in razvoju mediacije ter pri delu DMS. Dobitniki priznanj so objavljeni na spletni strani društva. Visoka udeležba priča o aktualnosti vprašanj reševanja sporov in vlogi mediacije pri reševanju in upravljanju sporov. Predavanja na različne teme so bila organizirana po deset minut, med katerim so lahko udeleženci zastavljali vprašanja po posebej za ta namen odprtem kanalu. Vsi prispevki so bili tudi snemani, tako da si jih bo možno ogledati preko spletne strani DMS. Konferenca je potekala s pomočjo strokovne tehnične podpore, katera je zagotovila visoko strokovnost pri organizaciji same konference.
Prvi dan je s pozdravnim nagovorom otvorila predsednica DMS mag. Gordana Ristin, ki je udeleženem predstavila potek konference. Predsednica je imela tudi glavno povezovalno vlogo na konferenci. Prvi predavatelj, dr. Srdjan Šimac, predsednik hrvaškega društva za mediacijo (HUM), je poudaril pomembno vlogo mediacije ne samo ožje pri reševanju konkretni sporov, ampak tudi širše, vlogo mediacijo v družbi in pozitiven vpliv, ki ga lahko ima pri njenem splošnem stanju. Mediatorji imajo poleg odgovornosti reševanja sporov tudi skrb za njeno prihodnost in vlogo v družbi. Predavatelj se je vprašal, ali so mediatorji dosegli nivo kakovosti, na kateri bi tudi lastne spore zaupali takšnim mediatorjem? Sledilo je predavanje predsednice DMS, mag. Gordane Ristin, ki je predstavila vlogo mediacije na sodišču in kako je mediacija vplivala na sodišče. Prav tako je poudarila, da se razvija tudi mediacija pred sojenjem in pri tem izpostavila primer mediacije po novem družinskem zakoniku pri centrih za socialnih delo (CSD) in druge primere izvensodnih mediacij ter poudarila izobraževalno vlogo DMS pri tem. Del predavanja je bil posvečen pomenu mediacije na občinski ravni, široki izobrazbi mediatorja in razliki pri mediaciji v šolah ter šolski mediaciji. Poseben poudarek je bil na vlogi veščin mediatorjev, ki so širše uporabljive pri izzivih v družbi in ne izključno pri samem postopku mediacije.
Kot tretji govorec na prvem dnevu konference je nastopil podpredsednik DMS Aleksander Jakobčič, ki se je osredotočil na temo prihodnosti mediacije. Poudaril je pomen razumevanja dolge zgodovine reševanja sporov in pomembno vlogo, ki je prepoznana že širše v družbi, tudi s strani zakonodajalca. V ta namen je izpostavil mnoge pravne akte Organizacije združenih narodov, Evropske unije, Slovenije ter Sveta Evrope, ki naslavljajo mirno reševanje sporov in tudi bolj konkretno mediacijo. Posledično so splošni dvomi v pomen in smiselnost mediacije neutemeljeni, saj govorimo o nečem, kar je že zgodovinsko in družbeno utemeljeno. S tem zavedanjem in odgovornostjo moramo gledati tudi v prihodnost. Izpostavil je pomen visokih standardov izobraževanja, strokovnosti in etike mediatorjev. Zaključil je z mislijo o smiselnosti še boljše organizacije mediatorjev v Sloveniji, tudi povezanosti v zbornico, ki bi zasledovala omenjene visoke standarde in pri tem pomembne vloge DMS. Sledilo je predavanje mag. Vida Pavlice, člana upravnega odbora DMS, ki je predstavil 15 let delovanja DMS. Pripravil je zanimiv pregled bogatega delovanja DMS in vloge pri razširjanju vedenja o mediaciji, izobraževanju in razvoju kakovosti reševanja sporov. V teh letih je močno zrastlo članstvo DMS na skoraj na 400 članov, ki prihajajo iz različnih ozadij: od pravnih poklicev, gospodarstva, psihologije in drugih strokovnih ozadij in prav člani in njihova strokovna raznolikost so največje bogastvo DMS. V vseh letih delovanja je DMS utrdil svojo vlogo v Sloveniji in širše v regiji ter po svetu. kjer sodeluje z mnogimi sorodnimi organizacijami. Poleg mnogih uspešnih konferenc je društvo organiziralo kopico izobraževanj ter sodelovalo pri mnogih z reševanjem sporov povezanih projektih, tako na državni kot mednarodni ravni. Nedvomno ima na področju mediacij DMS v Sloveniji poglavitno vlogo.
Konferenca se je nadaljevala s predavanjem predsednika odvetniške zbornice Slovenije in člana upravnega odbora DMS Janeza Starmana, ki je naslovil temo odvetnik in mediacija. Izpostavil je pomembno vlogo odvetnika pri preventivni vlogi, ko se odvetnik prvič sreča s stranko v sporu. V povezavi s tem je izpostavil 54. člen Kodeksa odvetniške poklicne etike. Odvetniki so ključni pri uspešnosti mediacij in lahko predstavljajo nekoga, ki mediatorju in posledično strankam konstruktivno in strokovno pomaga pri dosegu najboljše. Tudi za odvetnike je pomembno poznati veščine in tehnike mediiranja ter sam postopek mediacije, četudi odvetnik sam ne mediira aktivno. Odvetniški poklic se nenehno razvija in pridobivanje novih veščin je nujnost. Sledila je predstavitev Katje Modic, članice upravnega odbora DMS ter sekretarke mediacijskega centra pri DMS, ki se je osredotočila na Mediacijski  center MC) pri DMS. Predstavila je postopke pri MC in bistvene točke pravilnika. Stranke, ki želijo rešiti spor, imajo tako možnost spor nasloviti pri omenjenem centru. Pri centru sodelujejo s strani društva licencirani in izkušeni mediatorjev, tako da je strankam nuden kvaliteten in strokoven mediator. Katja Modic je še izpostavila željo po več povpraševanja pri centru za reševanje sporov.
Prvi dan konference je zaključila Simona Frumen, trenerka mediatorjev in mediatorka, s predavanjem, ki je bilo osredotočeno na mediacijo prek Zoom-a. V času trajanje epidemije se mediacije v živo večinoma niso izvajale. Nekaj informacij je potekalo preko spletne pošte ali telefona, kjer pa je prisotno kar nekaj pasti komunikacije. Sodišča so dopuščala med trajanjem epidemije tudi izvajanje mediacij prek spleta. Globalno gledano je reševanje sporov na daljavo, prek spleta, že ustaljena praksa. Obstaja pa še vedno nekaj zadržkov, saj je potrebnega kar nekaj tehničnega znanja, tehničnih pogojev ter veščin upravljanja sporov. Vsekakor pa gre za učinkovito in dobrodošlo sredstvo pri reševanju sporov, saj so se mediacije prek spleta izkazale za precej uspešne. Poleg nekaterih pasti, na katere mora biti mediator pri mediiranju prek spleta pozoren, je tudi kar nekaj prednosti, ki so prisotne prav pri takšni izvedbi mediacij.
Drugi dan dobro obiskane konference je mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica in članica DMS, predstavila smernice Sveta Evrope o mediaciji in treningih. Predstavila je bistvene značilnosti priporočila delovne skupine za mediacijo v zvezi z izobraževanjem mediatorjev. Priporočila kakovosti izobraževanj morajo biti organizirana z določeno strukturo v primeren program. Glede na standarde izobraževanj DMS izpolnjuje vsa pričakovanja. Sledilo je predavanje mag. Petra Petriča, odvetnika in mediatorja, ki je naslovil tematiko odvetnika mediatorja. Ponovno je bila poudarjena pomembna vloga odvetnikov, tako pri konkretnih mediacijskih postopkih kot na splošno pri promociji mediacije. Izpostavil je nekaj uspešnih mednarodnih primerov, kjer je potekala mediacija in to pospremil s trditvijo, da se ni treba bati za prihodnost mediacije, še posebno zaradi razvoja novih poklicev, tehnologij in mnogih izzivov, ki jih prinaša prihodnost našega sveta.
V nadaljevanju je nastopila Marina Lutovac, direktorica državnega centra za alternativno reševanje sporov Črne Gore, ki je predstavila mediacijo v Črni Gori. Zahvalila se je kolegom iz Slovenije, posebno DMS, ki so bistveno pomagali pri razvoju mediacije v Črni Gori vse od leta 2006. Po sprejetju novega zakona v Črni Gori o alternativne reševanju sporov, ki predvideva prvo obvezno srečanje z mediatorjem, je bilo samo v letošnjem letu napotenih preko 5000 primerov v reševanje zgoraj omenjenemu centru. Približno 70% primerov je takšnih, kjer se sodni postopek še ni pričel. Zakonsko rešitev je ocenila kot dobro in uspešno za razvoj mediacije v Črni Gori. Poudarila je tudi velik pomen odgovornosti mediatorjev in sistematičnega pregleda nad potekom mediacij ter kakovosti mediatorjev. Sledil je prav tako zanimiv osebni vidik odvetnika in mediatorja mag. Zorana Hajtnika. Izpostavil je vlogo izkušenj svojega otroštva, ki so pomembno prispevale k odločitvi za odvetniško kariero oziroma delovanju pri reševanju sporov. Opisal je svojo prvo izkušnjo v mediaciji, v kateri je nastopal v vlogi odvetnika in prav ta izkušnja je imela močan vpliv na njegovo nadaljnjo osebno in karierno pot. Poleg strokovnega znanja in poklicnih veščin je izredno pomembna za kakovostnega mediatorja tudi osebna zrelost in nenehno delo na sebi. Mag. Hajtnik pa je izpostavil še nekatere druge prednosti mediacije in mediacijskih veščin, ki so uporabljive širše v življenju, posebno pri razvoju družbe, ki lahko poteka le na kulturi dialoga in sodelovanja.
Malo bolj kritičen pogled je ubral odvetnik Andrej Razdrih, ki je naslovil temo mediacija danes. Izpostavil je pomembno vlogo, ki so jo igrala sodišča pri vzpostavitvi mediacije v Sloveniji. Na začetku je bilo navdušenje nad mediacijo ogromno; v fazi, ki jo Razdrih poimenuje zlata doba mediacije v Sloveniji. Značilnosti tega obdobja so predvsem hiter razcvet mediacije. Prva velika ovira, na katero so naleteli mediatorji na sodišču, je bila predvsem posledica ekonomske krize 2009, saj je bilo namenjenih vse manj in manj sredstev in mnogi mediatorji so mediirali tudi zastonj, z namenom, da se mediacije ohranijo. To je bilo delno seveda uspešno, žal pa se še vedno posveča mnogo premalo sredstev razvoju mediacij na sodišču. Pomembno vlogo pri mediaciji na sodišču igrajo tudi sodniki in njihovo poznavanje mediacije ter odnos do mediacij, ki pa ni vedno upravičeno odklonski. Mediacija je po besedah Razdriha majhen strošek za državo in velik prihranek za družbo. Zaključil je s pozitivnim spoznanjem in sicer, da so mediacije zdaj organizirane tudi pri CSD, in da je mediacija vse bolj poznana tudi pri sodnikih predvsem mlajše generacije. Sledil je prikaz intervizije na konkretnem primeru mag. Jane Morela, višje državne odvetnice. Seveda je bilo poskrbljeno za zaupnost, tako da niso bili razkriti bistveni podatki o primeru, temveč le tisti, ki pričajo o naravi samega primera za namene ponazoritve postopka in cilja intervizije. Izrazila je podporo interviziji, saj ta omogoča, da mediator v zaupnem okolju predstavi svoj primer kolegom, ki nato s svojimi mnenji mediatorju svetujejo, kako se izboljšati in preprečiti morebitne napake v prihodnosti.
Nadaljevala je mag. Barbara Levstik Šega, vodja službe za alternativno reševanje sporov. Izpostavila je podatek, da je bilo do avgusta 2021 v reševanje predlaganih okoli 16237 mediacij, od katerih je bilo uspešno rešenih okoli 8400. Pri tem je poudarila, da tudi mediacije, ki se ne zaključijo s sporazumom, zato še niso nujno neuspešne, saj lahko sam postopek igra pomembno vlogo pri kasnejšem poravnavanju. Epidemija je predstavljala velik izziv za mediacije pri sodišču, saj je bilo kar nekaj odpora mediacijam, ki bi lahko potekale prek spleta. Predstavila je nekaj analitičnih podatkov, zakaj se stranke odločajo za mediacije in med najbolj pogoste tri sodijo: hitrost rešitve spora, možnosti sooblikovanja spora in rešitev prilagojena željam in potrebam stranke. Kar 80% strank pa je zadovoljnih in zelo zadovoljnih s postopkom mediacije, kar je zelo visoka številka, ki priča v prid mediaciji pridruženi sodišču. Mediacije so pomembne tudi pri delu CSD in temu je bilo posvečeno predavanje mag. Nataše Cankar, članice upravnega odbora DMS in zastopnice varstva otrok v najtežjih primerih pri CSD. Izpostavila je tudi podatek, da je večina predvsem mlajših strank že seznanjenih s postopkom mediacije.
V zadnjem delu dvodnevne konference je odvetnica, mediatorka in profesorica dr. Sara Ahlin Doljak predstavila pogled na mediacijo skozi oči profesorice. Izpostavila je posamičnost vsakega mediatorja, saj ima vsak mediator deloma svoj pristop in zaradi svojih osebnih izkušnje v življu lahko pusti močan lasten pečat na postopku mediacije, kar je lahko velika prednost. Svojo vlogo mediatorke vidi kot gonilno energijo, ki strankam pomaga iziti iz slepe ulice in privabiti stranke, da aktivno sooblikujejo rešitev spora. Poudarila je, da v družinskem pravu dolgi sodni postopki nimajo smisla, prav tako ni bistveno kdo bo zmagal. Nadaljevala je mag. Valerija Jelen Kosi, višja sodnica svetnica, ki je izpostavila pogled trenerja na mediacijo danes. Po mnenju mag. Jelen Kosi ima mediacija vse pomembnejšo vlogo v današnjem času in to moramo negovati. Konferenco je zaključilo predavanje Rudija Tavčarja, predavatelja na temo postavitve privatne prakse. Kot psiholog in psihoterapevt je poudaril razliko med mediacijo in psihoterapevtskim procesom ter tipe mediacije, pri katerih sodeluje.
Konferenca ob 15. let delovanja DMS je bila uspešna. Jasno je, da ima mediacija svetlo prihodnost in že utemeljeno mesto v družbi. Hkrati pa ta prihodnost ni samoumevna in si bodo zanjo morali aktivno prizadevati mediatorji, pravniki in vsi, ki vidijo koristi mediacije tako pri reševanju sporov kot tudi širše v družbi. DMS si bo še naprej aktivno prizadeval za kakovost mediacij, izobraževanj mediatorjev in razvoja mediacije v Sloveniji.

Na YouTube kanalu DMS si lahko ogledate krajša predavanja strokovnjakov, ki so potekala v okviru konference.

Do posnetkov lahko dostopate na povezavi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVTtUROeTAF3ffkMTbCKgS0Bk1qG8JLPX